Logo Labox
Labox 30 let
Specialista na technologie
čistých prostor a laminárních boxů

Kalibrace počítačů částic

Primární kalibrace počítačů částic

Primární kalibrace počítačů částic je prováděna dle SOP laboratoře. SOP je zpracováno dle standardní metody ISO 21501-4 Determination of particle size distribution – Single particle light interaction methods – Part 4: Light scattering airborne particle counter for clean spaces (Stanovení rozdělení velikosti částic - metody světelné interakce na jednotlivých částicích - Část 4: Počítač aerosolových částic pro čisté prostory pracující na principu rozptylu světla na jednotlivých částicích). Metodika popisuje postup sestrojení kalibrační křivky počítače částic, tj. závislosti prahového napětí na skutečné velikosti částic a určení správnosti měření koncentrace částic a je vhodná pro počítače částic s měřícími rozsahy od 0,1 µm do 10 µm. Metrologická návaznost určení velikosti detekovaných částic je zajištěna použitím certifikovaného referenčního materiálu – částic PSL (polystyrénový latex), výrobce Duke Scientific Corp., US. a kalibrovaných měřících přístrojů.

Sekundární kalibrace počítačů částic

Sekundární kalibrace je prováděna podle SOP laboratoře. Metodika je určena ke kalibraci velikostí a počtu částic měřených počítači částic, používanými jako provozní měřidla. Metodika vychází ze standardní metody JIS B 9921:1997 – příloha 2 – Zkouška relativního srovnání a ze standardní metody ISO 21501-4:2018 (E), body 6.6 (průtok vzduchu počítačem), 6.7 (doba vzorkování) a 6.2 (efektivita počítání). Kalibrace je prováděna srovnáním hodnot velikosti a počtu částic polydispersního, převážně atmosférického aerosolu, měřeného kalibrovaným přístrojem, s hodnotami velikosti a počtu částic, měřených počítačem, určeným jako etalon. Etalon musí mít platnou primární kalibraci podle standardní metody ISO 21501-4:2018 s návazností na referenční materiál – částice PSL (polystyrénový latex) s certifikovanou velikostí částic a dispersitou..

Stanovení nejistot kalibrací

Stanovení nejistot prováděných kalibrací počítačů částic je ve shodě s dokumentem EA-4/02 "Metodika vyjádření nejistot měření při kalibracích"

Upozornění

Pro přijetí přístroje ke kalibraci je třeba, aby byl přístroj v dobrém technickém stavu, aby byl v případě potřeby k dispozici technický manuál a u přístrojů, u nichž se seřízení (nastavení prahových hodnot při kalibraci) provádí programově přes PC, byl k dispozici příslušný program a servisní manuál. (někteří výrobci tyto informace uvádějí na internetu, v případě, že tuto průvodní dokumentaci nemáte k dispozici, tak nás před vlastní objednávkou prosím kontaktujte)

Kalibrace aerosolových nefelometrů

Aerosolové fotometry jsou přístroje snímající světlo rozptýlené mrakem částic, integrálně z prostoru měrné komory, kterou protéká měřený aerosol. Snímaná intenzita rozptýleného světla je měřítkem koncentrace částic pro aerosol složený z částic téhož tvaru a indexu lomu světla a téže velikosti částic, nebo pro polydispersní aerosoly se stálým dispersním složením velikostí částic. Nefelometry se používají především k měření průniku aerosolů filtry a filtračními systémy a k defektoskopickým zkouškám filtračních zařízení. Tato měření se provádí uměle připravovanými testovacími aerosoly vyráběnými k tomuto účelu konstruovanými generátory aerosolů. Generátory aerosolů zajišťují, při dodržení provozních podmínek, distribuci aerosolu se stálým dispersním složením velikostí částic aerosolu a pochopitelně též dodržení stejného tvaru a indexu lomu světla částic. Pro přesně definovaný testovací aerosol lze kalibrací pomocí gravimetrické metody získat převod údaje přístroje reprezentující intenzitu rozptýleného světla na hmotovou koncentraci testovacího aerosolu. Měření má metrologickou návaznost na etalony ČMI.

Stanovení nejistot kalibrací

Stanovení nejistot kalibrací je ve shodě s dokumentem EA-4/02 "Metodika vyjádření nejistot měření při kalibracích"